รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่การเงิน/การบัญชี”

ขยายขนาดตัวอักษร :

     ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ที่ 18/2560 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่การเงิน/การบัญชี” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ได้ประกาศไปแล้วนั้น

     บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังเอกสารแนบ

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด จะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด หากผู้ใดไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

Go to top