แจ้งการเปลี่ยนแปลงอายุการรับสมัครประจำปี 2561

ขยายขนาดตัวอักษร :

         ตามที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ได้ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2561 ถึงรอบที่ 2/2562 รับสมัครวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 รับสมัครผู้ที่มีอายุไม่เกิน 56 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2505 และ 2560 เป็นต้นไป) แล้วนั้น

         คณะกรรมการ สส.ชสอ. มีมติการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเปิดรับสมัครผู้ที่มีอายุไม่เกิน 57 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2504 และ 2505 เป็นต้นไป) จึงขอแก้ไขตามประกาศการรับสมัครลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ข้อที่ 1.1.4 และข้อที่ 1.2.6 จากเดิม รับสมัครผู้ที่มีอายุไม่เกิน 56 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2505 และ 2506 เป็นต้นไป) แก้ไขเป็น รับสมัครผู้ที่มีอายุไม่เกิน 57 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2504 และ 2505 เป็นต้นไป) โดยมีผลการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

Go to top