รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

ขยายขนาดตัวอักษร :

      ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ที่ 13/2561 เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 บัดนี้ สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 65 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 ดังเอกสารแนบ

Go to top