แจ้งผลการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

ขยายขนาดตัวอักษร :

         ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เป้าหมายดำเนินงานในปี 2561 เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ในปีที่ผ่านมา ให้มีการปฏิบัติครบ 9 หลัก และสหกรณ์ทุกประเภทที่สมัครใจที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และคณะตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ได้ดำเนินการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล ครบทั้ง 9 หลัก เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นั้น

         สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี จึงขอส่งผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้

Go to top