รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2561

ขยายขนาดตัวอักษร :

       อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2561 และตามประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 25/2561 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก เพื่อทำหนัาที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

       บัดนี้ กลุ่มสมาชิกได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 835 คน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561 ของแต่ละกลุ่ม ดังเอกสารแนบ

 

Go to top