การรับสมัครเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

ขยายขนาดตัวอักษร :

       อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ ข้อ 72 ข้อ 79(8) และข้อ 106 (10) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด และตามความในข้อ 8. แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2553 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2554) จึงออกประกาศ ดังเอกสารแนบ

 

Go to top