ประกาศ การให้เงินกู้สวัสดิการสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562

ขยายขนาดตัวอักษร :

      อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2558 ประกอบมติคณะกรรมการดำเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การเงินกู้สวัสดิการสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562 ดังเอกสารแนบด้านล่าง

611203

 

Go to top