ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

ขยายขนาดตัวอักษร :

       ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 ตามประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 28/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

       บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ข้อ 72 ข้อ 79(8) และข้อ 106(10) แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้ง ดังเอกสารแนบ

 

Go to top