ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2562 ถึงรอบที่ 2/2563

ขยายขนาดตัวอักษร :

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประกาศให้รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2562 ถึง ถึงรอบที่ 2/2563 รับสมัครวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,840 บาท (รวมค่าสมัครและค่าบำรุง) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 16 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 กำหนดรับสมัครสมาชิก ดังเอกสารแนบ

 

Go to top