ประกาศ แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2562 (เงินคงสภาพ)

ขยายขนาดตัวอักษร :

       ด้วย คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ชุดที่ 4 ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2561 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 มีมติให้เก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสภาพประจำปี 2562 รายละเอียดตามแนบ

       ทั้งนี้ สมาคมขอความร่วมมือในการนำเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าดังกล่าว ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 และขอให้ศูนย์ประสานงานส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งรายชื่อสมาชิกที่ชำระเงินในระบบโปรแกรมฌาปนกิจสงเคราะห์

 

Go to top