รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสมนาคุณสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

ขยายขนาดตัวอักษร :

        ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จำกัด  กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2562 และกำหนดมอบรางวัลสมนาคุณแก่สมาชิก ซึ่งเป็นรางวัลจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด จำนวน  163  รางวัล เป็นจำนวนเงิน  400,000  บาท  (สี่แสนบาทถ้วน)  และการสนับสนุนจากบริษัท  FWD ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  จำนวน  7  รางวัล  เป็นจำนวนเงิน  120,000  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  520,000  บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)    และรางวัลพิเศษจากโรงแรมซี.เอส.ปัตตานี  จำนวน  2 รางวัล  การดำเนินการจับรางวัล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริสุทธิ์ยุติธรรม   สหกรณ์ฯ  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลสมนาคุณ  ดังเอกสารแนบ

Go to top