รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี2562

ขยายขนาดตัวอักษร :

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ที่ 10/2562 เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจำปี 2562 บัดนี้ สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 65 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

Go to top