ประกาศ เรื่อง การระดมเงินฝาก เนื่องในวันออมแห่งชาติ

ขยายขนาดตัวอักษร :

        วันออมแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี กำหนดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้ง เพื่อให้ประชาชนตระหนัก ถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดทึ่ 61 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 2 กันยายน 2562 ได้มีมติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด จัดกิจกรรมการระดมเงินฝากเนื่องในวันออมแห่งชาติ จึงได้ออกหลักเกณฑ์ เพื่อการจัดกิจรรมดังกล่าว ดังเอกสารแนบ

 

Go to top