การให้เงินกู้สวัสดิการสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2563

ขยายขนาดตัวอักษร :

      อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2558 ประกอบมติคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงิน ดังเอกสารแนบ

      1. โครงการ "เงินกู้สวัสดิการสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2563
      2. วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
      3. งวดชำระไม่เกิน 150 งวด โดยชำระต้นเงินและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 6.50 บาทต่อปี
      4. ยื่นคำขอกู้ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562
      5. ดำเนินการโอนเงินกู้เข้าบัญชีผู้กู้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562

 

Go to top