รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการชุดที่ 62 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

ขยายขนาดตัวอักษร :

     ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2563 ตามประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 17/2562 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

     บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ข้อ 72 ข้อ 79 (8) และข้อ 106 (10) แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้ง ดังเอกสารแนบ

 

Go to top