รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 (เพิ่มเติม)

ขยายขนาดตัวอักษร :

      ตามสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2563 ตามประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 17/2562 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ที่ 1/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งไปแล้วนั้น

      บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ พิเศษ/2562 วันที่ 12 มกราคม 2563 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ จึงได้ออกประกาศเพิ่มเติม สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขตสรรหาที่ 1 และเขตสรรหาที่ 10 ดังเอกสารแนบ

Go to top