แสดง # 
# ชื่อ
21 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ (สสอค. และ สส.ชสอ.)
22 ประกาศ เรื่อง การปรับวงเงินกู้ยืมประเภทสามัญ
23 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสมนาคุณสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
24 กำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
25 แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2562
26 ประกาศ แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2562 (เงินคงสภาพ)
27 ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2562 ถึงรอบที่ 2/2563
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
29 ขอเชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี
30 การรับสมัครเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

หน้า 3 จาก 13

Go to top