คณะกรรมการดำเนินการ

ขยายขนาดตัวอักษร :

นโยบายคณะกรรมการดำเนินการ

  1.  พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
  2.  ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  3.  ส่งเสริมระบบการให้บริการสินเชื่อและเพิ่มประสิทธิภาพการชำระหนี้
  4.  ส่งเสริมให้มีสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมาชิกอย่างทั่วถึง
  5.  ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย
  6.  พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60

Suppachai

นายภัควัฒน์  พงษ์เดชวัฒนาพร
ประธานกรรมการ

Suppachai
Suppachai
นายชวรัตน์ เงินราษฎร์
รองประธานคนที่ 1

นายเสริม ยอดรัตน์
รองประธานคนที่ 2
Suppachai Suppachai Suppachai
นายชัยกิจ ชะดารัตน์
กรรมการและเหรัญญิก

นายคำนึง ดิษฐโรจน์
กรรมการและเลขานุการ

 นายเสถียร ถาวรสุข 
กรรมการ

Suppachai  Suppachai  Suppachai
นายกษิดิท มณีโชติ
กรรมการ

นายวีระชัย เรืองช่วย
กรรมการ

นายณรงค์ หวานเปราะ
กรรมการ

Suppachai  Suppachai Suppachai
นางฮัซนะห์ ปัตนกุล
กรรมการ

นายอำนาจ สมทรง
กรรมการ

นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม
กรรมการ

Suppachai Suppachai Suppachai
นายปรีชา ศรีสุข
กรรมการ
นายอับดุลฮามิด ยานยา
กรรมการ
นายมะอับดุลรอพี  วาแม
กรรมการ 
Go to top