คณะกรรมการดำเนินการ

ขยายขนาดตัวอักษร :

นโยบายคณะกรรมการดำเนินการ

  1.  พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
  2.  ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  3.  ส่งเสริมระบบการให้บริการสินเชื่อและเพิ่มประสิทธิภาพการชำระหนี้
  4.  ส่งเสริมให้มีสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมาชิกอย่างทั่วถึง
  5.  ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย
  6.  พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62/2563

Phakawat

นายภัควัฒน์  พงษ์เดชวัฒนาพร
ประธานกรรมการ

Chuanchit
Khamnueng
นายชวนชิด รักเถาว์
รองประธานคนที่ 1

นายคำนึง ดิษฐโรจน์
รองประธานคนที่ 2
Sunthon  Ratip Thumrongsak
นายสุนทร ศรีสมปอง
กรรมการและเหรัญญิก

นางราทิพย์ ขุนทอง
กรรมการและเลขานุการ

นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม
กรรมการ

Kasidit  Aumrun  Narong
นายกษิดิท มณีโชติ
กรรมการ

นายอัมรัน แวหะมิ
กรรมการ

นายณรงค์ หวานเปราะ
กรรมการ

Hutna  Udom Werachai 
นางฮัซนะห์ ปัตนกุล
กรรมการ

นายอุดม ชูอ่อน
กรรมการ

นายวีระชัย เรืองช่วย
กรรมการ

 Lerpong  Sirichai  Preecha
นายเลอพงศ์ มีแก้ว
กรรมการ
นายศิริชัย ขวัญแก้ว
กรรมการ
นายปรีชา ศรีสุข
กรรมการ 
Go to top