คณะกรรมการดำเนินการ

ขยายขนาดตัวอักษร :

นโยบายคณะกรรมการดำเนินการ

  1.  พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
  2.  ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  3.  ส่งเสริมระบบการให้บริการสินเชื่อและเพิ่มประสิทธิภาพการชำระหนี้
  4.  ส่งเสริมให้มีสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมาชิกอย่างทั่วถึง
  5.  ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย
  6.  พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2562

Phakawat

นายภัควัฒน์  พงษ์เดชวัฒนาพร
ประธานกรรมการ

Chawarat
Thumrongsak
นายชวรัตน์ เงินราษฎร์
รองประธานคนที่ 1

นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม
รองประธานคนที่ 2
Khamnueng  Chuanchit Apdunamit
นายคำนึง ดิษฐโรจน์
กรรมการและเหรัญญิก

นายชวนชิด รักเถาว์
กรรมการและเลขานุการ

นายอับดุลฮามิด ยานยา
กรรมการ

Kasidit  Aumrun  Narong
นายกษิดิท มณีโชติ
กรรมการ

นายอัมรัน แวหะมิ
กรรมการ

นายณรงค์ หวานเปราะ
กรรมการ

Hutna  Amnat Werachai 
นางฮัซนะห์ ปัตนกุล
กรรมการ

นายอำนาจ สมทรง
กรรมการ

นายวีระชัย เรืองช่วย
กรรมการ

 Sunthon  Ratip  Preecha
นายสุนทร ศรีสมปอง
กรรมการ
นางราทิพย์ ขุนทอง
กรรมการ
นายปรีชา ศรีสุข
กรรมการ 
Go to top