เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ขยายขนาดตัวอักษร :

รายชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

Kriangsak

นายเกรียงศักดิ์ จันทร์เกิด
ผู้จัดการสหกรณ์

 Nitaya
นางนิตยา ศรีราม
รองผู้จัดการสหกรณ์

ฝ่ายบัญชี

Uraiporn
นางสาวอุไรพร ทองมี
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

 Siwaporn  Sunisa
นางสาวศิวพร แก้วขาว
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวสุนิษา  สุวรรณราช
เจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่ายการเงิน

Supawadee
นางสาวสุภาวดี ทองดี
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

Atma Arpaporn
นางอัสมา อุสมาล
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอาภาพร หนูนะ
เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายสินเชื่อ
Sunma

นางซัลมา เจ๊ะแม
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

 Kanokwan  Panatda
นางสาวกนกวรรณ  คงเรือง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวปนัดดา หนูสีคง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ฝ่ายประมวลผล

Tunyarat
นางธัญญรัศม์ กิตติอัครศรีกุล
หัวหน้าฝ่ายประมวลผล

 Melda  Paweena
นางสาวเมลดา เงินราษฎร์
เจ้าหน้าที่ประมวลผล

นางสาวปวีณา ศรีใส
เจ้าหน้าที่ประมวลผล

คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

Nantaporn
นางสาวนันทพร  ตราสิงห์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นิติกร

Wipakorn
นางสาววิภากร จันทรัตน์
นิติกร

ฝ่ายธุรการ

Atwani
นางสาวอัสวาณี โฆ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

Pasapa Patita
นางสาวภาสฏา นุ่นกะสิกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปทิตตา เขียวจินดา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานขับรถ นักการภารโรง และแม่บ้าน

Suriyen

Thotsaphon

Nantaya
นายสุริเยนทร์  แดงนุ้ย
พนักงานขับรถ

นายทศพร  สมาธิ
นักการภารโรง

นางนันทยา เพ็ชรศรีชัย
แม่บ้าน

Go to top