เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ขยายขนาดตัวอักษร :

รายชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

01

นายเกรียงศักดิ์ จันทร์เกิด
ผู้จัดการสหกรณ์

 01
นางนิตยา ศรีราม
รองผู้จัดการสหกรณ์

ฝ่ายบัญชี

03
นางสาวอุไรพร ทองมี
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

 03  03
นางสาวศิวพร แก้วขาว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

นางสาวปนัดดา หนูสีคง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายการเงิน

06
นางโศภิตา สะมุนี
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

06 06
นางพิไลวรรณ วิญญูนุรักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางอัสมา อุสมาล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายสินเชื่อ

06
นางอินทิรา กาญจนจันทร์
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

 06  06
นางสาวเมลดา เงินราษฎร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวอัสวาณี โฆ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

ฝ่ายประมวลผล

06
นางธัญญรัศม์ กิตติอัครศรีกุล
หัวหน้าฝ่ายประมวลผล

 06  06
นางสาวปทิตตา เขียวจินดา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล

นางสาวสุภาวดี ทองดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล

นิติกร

06
นางสาววิภากร จันทรัตน์
นิติกร

ฝ่ายธุรการ

06
นางซัลมา เจ๊ะแม
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

06 06
นางสาวภาสฏา นุ่นกะสิกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

นางสาวไซนับ   มะแซ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

พนักงานขับรถ นักการภารโรง และแม่บ้าน

06

22

06
นายสุริเยนทร์  แดงนุ้ย
พนักงานขับรถ

นายทศพร  สมาธิ
นักการภารโรง

นางนันทยา เพ็ชรศรีชัย
แม่บ้าน

Go to top