คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ขยายขนาดตัวอักษร :

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

  ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

  1. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
  2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์ รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ
  3. ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
  4. ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
  5. ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

Suppachai

นายอำนาจ สมทรง
ประธานการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 Suppachai
Suppachai
นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม
กรรมการ

นายปรีชา ศรีสุข
กรรมการ
 Suppachai Suppachai
นายอับดุลฮามิด ยานยา
กรรมการ

นายมะอับดุลรอพี  วาแม
เลขานุการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

Go to top