แสดง # 
# ชื่อ
1 ประกาศ เลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563
2 ประกาศ เรื่อง มาตรการเร่งด่วน การป้องกันและแก้ไขปัญหา COVID-19 จังหวัดปัตตานี
3 ชสอ. ได้จัดตั้ง "กองทุนกลาง" เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการกิจกรรมของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
4 สสอค. เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมทบ
5 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสมนาคุณสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
6 สารจากนายก สสอค. เรื่อง เหตุผลความจำเป็นในการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ เพิ่มเติม
7 ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอค. ปี 2563
8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 (เพิ่มเติม)
9 การรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการชุดที่ 62 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

หน้า 1 จาก 12

Go to top