แสดง # 
# ชื่อ
1 รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี2562
2 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ (สสอค. และ สส.ชสอ.)
3 สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ (57-65 ปี)
4 ประกาศ เรื่อง การปรับวงเงินกู้ยืมประเภทสามัญ
5 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสมนาคุณสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
6 กำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
7 แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2562
8 ประกาศ แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2562 (เงินคงสภาพ)
9 ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2562 ถึงรอบที่ 2/2563
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

หน้า 1 จาก 11

Go to top