แสดง # 
# ชื่อ
1 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสมนาคุณสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
2 กำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
3 แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2562
4 ประกาศ แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2562 (เงินคงสภาพ)
5 ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2562 ถึงรอบที่ 2/2563
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
7 ขอเชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี
8 ประกาศ การให้เงินกู้สวัสดิการสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562
9 การรับสมัครเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
10 รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2561

หน้า 1 จาก 11

Go to top