แสดง # 
# ชื่อ
1 สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ (57-65 ปี)
2 ประกาศ เรื่อง การปรับวงเงินกู้ยืมประเภทสามัญ
3 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสมนาคุณสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
4 กำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
5 แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2562
6 ประกาศ แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2562 (เงินคงสภาพ)
7 ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2562 ถึงรอบที่ 2/2563
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
9 ขอเชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี
10 ประกาศ การให้เงินกู้สวัสดิการสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562

หน้า 1 จาก 11

Go to top