ความคืบหน้าการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานขั้นล่าง ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ตามโครงการปรับปรุงสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
pntsc_611022_01
pntsc_611022_02
pntsc_611022_03
pntsc_611022_04
pntsc_611022_05
pntsc_611022_06
pntsc_611022_07
pntsc_611022_08
 
 
Go to top