โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (OD) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
pntsc_od_611123_01
pntsc_od_611123_02
pntsc_od_611123_03
pntsc_od_611123_04
pntsc_od_611123_05
pntsc_od_611123_06
pntsc_od_611123_07
pntsc_od_611123_08
pntsc_od_611123_09
pntsc_od_611123_10
pntsc_od_611123_11
 
 
Go to top