นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด เป็นผู้รับโล่งประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวอร์ชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 4 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เห็นชอบให้จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับศูนย์ประสานงานดีเด่น  ประจำปี  2561 คณะกรรมการได้พิจารณา เห็นว่า ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด  มีการปฏิบัติงานและการดำเนินงานที่ดีเป็นไปตามรูปแบบและนโยบายของสมาคม โดยนายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จำกัด เป็นผู้รับโล่งประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวอร์ชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

53621
s__9453589
s__9453590
s__9453591
 
 
Go to top