นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

ประเภทรางวัลศูนย์ประสานงานดีเด่น ประจำปี 2561 ขนาดใหญ่ อันดับที่1 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ครูปัตตานี จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย จ.นนทบุรี

 

messageimage_1557989680037
s__25485351
 
 
Go to top