วันที่ 26 พ.ค.63 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด และเงินสนับสนุน 5,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลปัตตานี

วันที่ 26 พ.ค.63 นำโดยนายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ร่วมด้วย นายคำนึง ดิษฐโรจน์ รองประธานกรรรมการ คนที่ 2 นางราทิพย์ ขุนทอง กรรมการและเลขานุการฯ นายเกรียงศักดิ์ จันทร์เกิด ผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด และเงินสนับสนุน 5,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลปัตตานี

 

pntsc_630526_1
pntsc_630526_2
pntsc_630526_3
pntsc_630526_4
 
 
Go to top