สหกรณ์ฯ ประกาศวันหยุดตรุษจีน ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ขยายขนาดตัวอักษร :

        ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 15 มกราคม 2555 กำหนดให้วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา และวันตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการในพื้นทีจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 กำหนดให้วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา และวันตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่จังหวัดสงขลา นั้น

        เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงแจ้งให้ทราบว่าวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันตรุษจีน ถือเป็นวันหยุดราชการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ข้างต้น

Go to top