ประกาศผลการสอบตำแหน่ง "นิติกร"

ขยายขนาดตัวอักษร :

        ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ตำแหน่ง "นิติกร" ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ที่ 19/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ในการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 นั้น

        บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ตำแหน่ง "นิติกร" ดังเอกสารแนบ

        1. นางสาววิภากร จันทรัตน์ สอบได้ลำดับที่ 1
        2. นายภคพณ คงทอง สอบได้สำรองลำดับที่ 1
        3. นางสาวณัชรีนา หะยีเจ๊ะหนะ สอบได้สำรองลำดับที่ 2

        ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 คือ นางสาววิภากร จันทรัตน์ มารายงานตัววันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. และทำสัญญาจ้าง โดยนำเอกสารหลักฐานประกอบการทำสัญญาจ้างตามประกาศสหกรณ์ฯ หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด จะเรียกผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในลำดับถัดไป โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ

Go to top