ขอเชิญเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561

ขยายขนาดตัวอักษร :

เลือกตั้งพร้อมกันทั้งจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ณ สถานที่เลือกตั้งของกลุ่มสมาชิก แต่ละอำเภอ
• กำหนดรับสมัครผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 5-11 กันยายน 2561 (เว้นวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ) ณ สถานที่เลือกตั้งของกลุ่มสมาชิก
• สมัครได้ที่ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มที่ท่านสังกัด
• รับค่าตอบแทนในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก คนละ 1,000 บาท ในวันที่ 12 กันยายน 2561 หากไม่ไปใช้สิทธิ์ในวัน เวลา ดังกล่าว จะไม่จ่ายเงินค่าตอบแทน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• เอกสารและหลักฐานประกอบ ในการรับเงินค่าตอบแทน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ หรือ บัตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
2. สำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ หรือ สำเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด (พร้อมรับรองสำเนา)
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สหกรณ์ฯ 073-336209 , 073-337070 ต่อ 108

Go to top