ประกาศ รายชื่อประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

ขยายขนาดตัวอักษร :

      เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด และการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทและหน่วยงานทางการศึกษาของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

      อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 6 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้ง ผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2561 และตามมติการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 60 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อคราวประชุมวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ได้มีมติกำหนดประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ดังเอกสารแนบ

 

Go to top