แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2562

ขยายขนาดตัวอักษร :

       เพื่อให้การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) สำหรับรอบปีบัญชี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ผู้รับเงินสงเคราะห์หรือทายาทสมาชิกได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 5 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 จึงเห็นชอบให้ประกาศกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) รอบปีบัญชี 2562 โดยมีสาระสำคัญ ดังเอกสารแนบ

 

Go to top