ประกาศ เรื่อง การปรับวงเงินกู้ยืมประเภทสามัญ

ขยายขนาดตัวอักษร :

        อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2558 ประกอบมติคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินไว้ ดังเอกสารแนบ

 

Go to top