หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ (สสอค. และ สส.ชสอ.)

ขยายขนาดตัวอักษร :

       อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2558 ประกอบมติคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินสวัสดิการเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯไว้ ดังเอกสารแนบ

 

Go to top