ประกาศ การเลือกตั้งประธานกลุ่มสมาชิก และผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562

ขยายขนาดตัวอักษร :

          อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 กำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานกลุ่มสมาชิก และผู้แทนสมาชิก เพื่อทำหน้าที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ดังเอกสารแนบ

         รับสมัครระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2562
         เลือกตั้งวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.00-15.00 น.

 

Go to top