ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" (หลักสูตร 1)

ขยายขนาดตัวอักษร :

       ตามที่เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคใต้ กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" (หลักสูตร 1) ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์เซาธ์เทิร์น อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เห็นชอบอนุมัติให้บุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ที่มีความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรม "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" (หลักสูตร 1) จำนวน 5 ท่าน และแจ้งความจำนงตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562

       สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดรับใบสมัครและกำหนดการ ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด หรือ โทรศัพท์หมายเลข 073-336209 073-3337070 กด 104 ฝ่ายธุรการ ในวัน เวลาราชการ

 

Go to top