ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2562

ขยายขนาดตัวอักษร :

         อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2562 และตามประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 12/2562 เรื่อง การเลือกตั้งประธานกลุ่มสมาชิก และผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 ชุดที่ 61 กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก เพื่อทำหนัาที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

        บัดนี้ กลุ่มสมาชิกได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 เสร็จสิ้นเรียยร้อยแล้ว มีผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 846 คน สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562 ของแต่ละกลุ่ม ดังเอกสารแนบ

 

Go to top