รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสมนาคุณสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

ขยายขนาดตัวอักษร :

      ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดมอบรางวัลสมนาคุณแก่สมาชิก ซึ่งเป็นรางวัลจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด จำนวน 163 รางวัล เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รางวัลการสนับสนุนจาก บจก. FWD ประกันชีวิต จำนวน 18 รางวัล เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และรางวัลพิเศษ จากโรงแรมซี.เอส.ปัตตานี จำนวน 2 รางวัล การดำเนินการจับรางวัลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบริสุทธิ์ยุติธรรม สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลสมนาคุณ ดังเอกสารแนบ

 

Go to top