ประกาศ เรื่อง มาตรการเร่งด่วน การป้องกันและแก้ไขปัญหา COVID-19 จังหวัดปัตตานี

ขยายขนาดตัวอักษร :

       ด้วยจังหวัดปัตตานีได้รับข้อสั่งการด่วนของ พล.อ.ประยุกต์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและภาคเอกชนหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต การจัดประชุม และการจัดมหรสพ เป็นต้น ที่อาจจะมีผู้ร่วมกิจกรรมเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

       เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐบาล จังหวัดปัตตานี จึงขอความร่วมมือให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปัตตานีทุกแห่ง พิจารณาให้ความสำคัญดำเนินการในการจัดกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ และขอความร่วมมือจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวออกไปก่อน

 

Go to top