ประกาศ เลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563

ขยายขนาดตัวอักษร :

       ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ชุดที่ 62 ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซาท์เทริน์ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตามรายละเอียดแจ้งไปแล้วนั้น

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 3/2563 วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 โดยไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามละเอียดประกาศสหกรณ์ ที่ 6/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

 

Go to top