สมัครเข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี และไม่เกิน 15 ปี ครั้งที่ 3 “ออมทรัพย์ครูปัตตานี.เกมส์ 2559”

ขยายขนาดตัวอักษร :

ขอเชิญสมัครเข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี และไม่เกิน 15 ปี ครั้งที่ 3 “ออมทรัพย์ครูปัตตานี.เกมส์ 2559”

1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัดตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่อยู่อาศัยในอำเภอนั้นของจังหวัดปัตตานี
 • นักกีฬาต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีอายุไม่เกิน 12 ปี และไม่เกิน 15 ปี

2. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม 2559
 • ติดต่อขอรับใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
 • กำหนดการคัดเลือกระดับอำเภอระหว่างวันที่ 8-19 สิงหาคม 2559
 • ส่งรายชื่อนักกีฬาระดับสหกรณ์ฯ วันที่ 22 สิงหาคม 2559
 • จับสลากแบ่งสายการแข่งขันวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
 • กำหนดการแข่งขันระดับสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

3. สถานที่แข่งขัน

 • โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

4. หลักฐานในการเข้าร่วมแข่งขัน

 • ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
 • แบบแจ้งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
 • แบบรูปถ่ายนักกีฬา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
Go to top