รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2559

ขยายขนาดตัวอักษร :

          อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และตามประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 16/2559 เรื่อง การเลือกเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 58 จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก เพื่อทำหน้าที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

          บัดนี้กลุ่มสมาชิกได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2559 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้แทนสมาชิก ทั้งหมด 810 คน สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ในแต่ละกลุ่ม ดังเอกสารแนบต่อไปนี้

Go to top