แสดง # 
# ชื่อ
91 ส่งเสริมทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
92 แต่งตั้งประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
93 ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม สสอค.ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 59
94 ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 4/2559 ตั้งแต่วันที่ 1-29 ก.พ. 59
95 รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
96 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำตามโครงการระดมหุ้น
97 ชุมนุมสหกรณ์ฯ แจ้งการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน ขอให้ทางโรงเรียนส่งโครงการภายในวันที่ 20 ก.พ.59 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
98 ประกาศสันนิบาตสหกรณ์ 100 สหกรณ์ดีเด่น 10 นักสหกรณ์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย
99 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
100 รับสมัครเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559

หน้า 10 จาก 12

Go to top