Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
สารสหกรณ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 9
ประจำเดือน มิ.ย.-ส.ค. 66
Cover 1 2023
Bank
 • 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
 • 01.png
 • 02.png
 • 03.png
อัตราดอกเบี้ย

ประเภทเงินฝาก

ร้อยละ / ปี

 ออมทรัพย์ทั่วไป 0.75
 ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
 ออมทรัพย์มีเป้าหมาย 2.75

ประเภทเงินกู้

ร้อยละ / ปี

 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
5.75
 เงินกู้สามัญ
5.75
 เงินกู้พิเศษ
5.75
 เงินกู้สามัญโครงการ สด.
5.75
brochure
thaiftsc
fsct
fund
ATM
manual
complain
Go to top